การประเมินความเหมาะสมในการใช้งาน

ABOUT
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต มีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปรกติหรือโดยอุบัติเหตุ เมื่อพบว่ามีความเสียหายจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใช้งานได้เหมือนเดิม

 

ในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องขนาดใหญ่ เช่น โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานปิโตรเคมี มีการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลาหลายปีจึงจะหยุดระบบเพื่อทำการซ่อมบำรุง เรียกว่า Turn Around การหยุดการผลิตเพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์การผลิตที่ชำรุดในระหว่างการผลิตเป็นไปได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ผู้บริหารและฝ่ายซ่อมบำรุงต้องตัดสินใจที่จะใช้งานอุปกรณ์ที่เสียหายนั้นๆต่อไปเพื่อคงผลผลิตไว้หรือหยุดซ่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

 

การประเมินความเหมาะสมในการใช้งานของอุปกรณ์ที่เสียหาย ให้ข้อมูลเชิงเทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจถึงสภาพความเหมาะสมในการใช้งาน อายุการใช้งานที่เหลือ และส่วนค่าความเผื่อที่ยังเหลืออยู่ ทำให้ตัดสินได้ดียิ่งขึ้นว่าจะหยุดการผลิตทันทีหรือผลิตต่อไป และวางกำหนดเวลา เตรียมทรัพยากรที่ใช้ในการซ่อมให้พร้อมก่อนการหยุดเพื่อซ่อมบำรุง

 

มาตรฐาน API 579 Fitness-For-Service เป็นมาตรฐานและแนวทางที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการใช้งาน ตัวอย่างการตรวจสภาพเพื่อความพร้อมในการใช้งาน ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการ ได้แก่

CATEGORY
Fitness for Service Assessment