ระบบคุณภาพและความปลอดภัย

นอกจากความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์การทำงานแล้ว   บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพงานทดสอบ ตรวจสอบที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้า    และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันความเสียหาย ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยในการทำงาน

 

ระบบคุณภาพของงานตรวจสอบและทดสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

 

บุคลากร  มีความรู้  ได้รับการอบรมทางเทคนิค  มีประสบการณ์ทำงาน

อุปกรณ์และเครื่องมือ  ได้มาตรฐาน  เที่ยงตรง  สอบกลับได้

วิธีการทำงาน  ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด  เป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับใช้

 

ปัจจุบัน  บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบและสอบเทียบ สาขาการทดสอบทางกลและโลหะวิทยา หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0388 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

ระบบงานความปลอดภัยของบริษัทฯ ประกอบด้วย

 

พัฒนาระบบ  พัฒนาบุคลากร  เสริมสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง

กำหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และแผนงาน

ติดตามประเมินผล  และทบทวนการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ควบคุมและป้องกันอันตรายที่มีความเสี่ยง  และควบคุมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

 

บริษัทจัดให้มี  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นตัวแทนของพนักงานอีกด้วย

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001  

ee1

การฝึกอรมภายใน การทดสอบโดยไม่ทำลายในบริษัท โดย ASNT NDT Level III

การสอบเพื่อขอการรับรองผู้ทดสอบโดยไม่ทำลายระดับต่างๆ ภายในบริษัท ควบคุมการสอบโดย ASNT NDT Level III

การฝึกอบรมการทดสอบโดยไม่ทำลายภายในบริษัท โดย ASNT NDT Level III

การอบรมระบบคุณภาพ

การตรวจติดตามในระบบคุณภาพ

NDE Demonstration ในระบบงาน ASME Certification

พนักงานแสดงความรู้และความสามารถ (Demonstration) ในเทคนิคการทดสอบซึ่งต้องทำตามข้อกำหนดในการรับรองบุคลากร

การประชุมความปลอดภัย

การประชุมระดับปฏิบัติการเพื่อแก้ประเด็นที่พบว่าเป็นอุปสรรคในการทำงานที่ผลต่อคุณภาพและความปลอดภัย

การสุ่มตรวจความปลอดภัยที่หน้างานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

การซ้อมดับเพลิงประจำปี

พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

การโรยตัวด้วยเชือกเพื่อตรวจสอบผนังถังเก็บปิโตรเลียม  ซึ่งต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยพนักงานมีทักษะการทำงานเฉพาะด้าน

ตรวจวัดค่าออกซิเจนก่อนการเข้าทำงานในที่อับอากาศ

การทำงานตรวจสอบในที่อับอากาศ 

ควบคุมความปลอดภัยก่อนการทำงานด้วยรังสี

ควบคุมความปลอดภัยก่อนการทำงานด้วยรังสี