การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ABOUT
การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติ และรวมถึงระบบท่อทางต่างๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะกระทำเมื่อครบวาระ 6 ปีหลังจากก่อสร้างเสร็จและทุกๆ 5 ปีหลังจากนั้น  ขั้นตอนในการตรวจสอบและทดสอบ ประกอบด้วยการตรวจพินิจ การทดสอบโดยไม่ทำลายวิธีต่างๆ การทดสอบลิ้นนิรภัยของระบบท่อและถัง การดำเนินการทดสอบจะต้องกระทำโดยบริษัทที่จดทะเบียนได้รับใบรับรองจากรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งต้องมีวิศวกร ผู้ทดสอบและอุปกรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด

ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ
CATEGORY
LPG Tank Inspection