บริการการทดสอบโดยไม่ทำลาย

ABOUT
การทดสอบโดยไม่ทำลาย ใช้ทดสอบหารอยบกพร่องของชิ้นงาน เช่น รอยร้าว การกัดกร่อน รอยบกพร่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต โดยไม่ทำลายชิ้นงาน ประยุกต์ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเหล็ก ระหว่างการก่อสร้าง และหลังการใช้งาน อุปกรณ์การผลิตที่ควรได้รับการทดสอบได้แก่ ถัง ท่อ เครื่องจักรในสายการผลิต

 

การทดสอบโดยไม่ทำลาย (Nondestructive Testing) หมายถึง การทดสอบที่ใช้หลักการทางฟิสิกส์เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของชิ้นงานที่ถูกทดสอบโดยการหารอยความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuity) ในชิ้นงาน ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประเมินความเหมาะสมในการใช้งานของชิ้นงาน การทดสอบจะไม่มีผลต่อการนำชิ้นงานไปใช้งานหรือลดประโยชน์ของชิ้นงานนั้นหลักการทางฟิสิกส์ที่ใช้ เช่น รังสี แสง คลื่นเสียง แม่เหล็กและไฟฟ้า เป็นต้น การทดสอบโดยไม่ทำลายในแต่ละวิธีมีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ความสามารถในการทดสอบ ความเหมาะสม  ความไวในการทดสอบและต้นทุนในการทดสอบที่แตกต่างกัน

 

วิธีการทดสอบ แบ่งออกได้ดังนี้

 

วิธีการทดสอบโดยไม่ทำลายพื้นฐาน 5 วิธี ได้แก่

1. การทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจ (Visual Testing, VT)

2. การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic Testing, RT)

3. การทดสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing, UT)

4. การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing, MT)

5. การทดสอบโดยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing, PT)

 

ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ
วิธีการทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advanced NDT)

1. การทดสอบโดยวิธีกระแสไหลวน (Eddy Current Testing, ET)

2. การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี- เทคนิค Computed Radiographic Test (CR)

3. การทดสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูง-เทคนิคการจัดเฟสของสัญญาณ (Phased Array UT,PAUT)

4. การทดสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูง-เทคนิค Time of Flight Diffraction (TOFD)

5. การทดสอบโดยวิธีการรับคลื่นเสียง (Acoustic Emission Testing, AET)

6. การทดสอบโดยวิธีรังสีความร้อนอินฟราเรด (Thermal Infrared Testing, TIR)

7. การทดสอบโดยการวัดสนามไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Field Measurement, ACFM)

8. การทดสอบการกัดกร่อนของพื้นถังเก็บน้ำมัน ด้วยวิธี Tank Floor Scans

ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ
วิธีการทดสอบโดยไม่ทำลายวิธีอื่นๆ

1. การทดสอบการรั่วซึม (Leak Test)

2. การทดสอบฮอลิเดย์ (Holiday Test) / การทดสอบหารอยความไม่สมบูรณ์ในสีเคลือบหรือยางหุ้ม

ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ
CATEGORY
Nondestructive Testing, NDT