บริการงานตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลิตและประกอบ

ABOUT
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้ใช้งานได้ปลอดภัย  ผลของความเสียหายของอุปกรณ์เหล่านั้นอาจทำให้เสียชีวิต ทรัพย์สินและสภาพแวดล้อม ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนซากหักพังและการฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพเดิม   การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ระหว่างการก่อสร้างจึงมีความจำเป็น

 

อุปกรณ์เหล็กมักขึ้นรูปด้วยการเชื่อม การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม (Welding Inspection) ในที่นี้หมายถึง  การดำเนินการพิจารณาผลการทดสอบรอยเชื่อมหรือผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการเชื่อมด้วยเทคนิควิธีต่างๆโดยผู้ตรวจสอบงานเชื่อม (Welding Inspector)เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ  ข้อกำหนดทั่วไป  หรือบนพื้นฐานการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบใช้เพื่อสนับสนุนการรับรองอุปกรณ์ว่ามีการก่อสร้างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

อุปกรณ์อะไรบ้างที่ควรได้รับการตรวจสอบ

อุปกรณ์ที่ขึ้นรูปโดยการเชื่อมที่ควรได้รับการตรวจสอบและทดสอบในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่  ถังความดัน (Pressure vessel) หม้อน้ำ (Boiler) ถังเก็บ (Storage Tank)ถังเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG Storage Tank)ระบบท่อทาง (Piping System)ลิ้นนิรภัย (Safety Valve)โครงสร้างเหล็กเพื่อรองรับอุปกรณ์การผลิต (Steel Structure) อาคารโรงงาน เป็นต้น

ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ

CATEGORY
Shop and Site Inspection