การวิเคราะห์สาเหตุความเสียหาย

ABOUT
การวิเคราะห์สาเหตุความเสียหาย มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของความเสียหายที่แท้จริงและเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงและป้องกันความเสียหายนั้นๆไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือใช้ในการหาผู้รับผิดชอบค่าเสียหายในงานประกันภัย การวิเคราะห์จำเป็นต้องทราบพฤติกรรมของวัสดุภายใต้ภาระกรรมแบบต่างๆ และอาศัยความรู้หลายด้านมาก เช่น ความแข็งแรงของวัสดุ โลหะวิศวกรรม กระบวนการขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีต่างๆ สมบัติทางกลของวัสดุ การทดสอบวัสดุทั้งแบบไม่ทำลายและทำลายสภาพ หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหาย การสูญเสียเนื้อโลหะด้วยกลไกต่างๆ เป็นต้น

ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ
CATEGORY
Failure Analysis