ร่วมงานกับเรา

บริษัทฯ เปิดรับสมัครผู้มีความกระตือรือร้น ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ  ในตำแหน่งดังต่อไปนี้  ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่ hr@siwatesting.com
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ                                                     จำนวนเปิดรับ    1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ)

 • จัดทำเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
 • ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบังคับ
 • เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
 • ประสานงานและติดต่อผู้รับเหมา/ลูกค้า หน้างาน เช่น โรงกลั่นน้ำมันในนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นต้น
 • จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน พรัอมทั้งปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพ TIS/OHSAS 18001
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
วิศวกรเครื่องกล (ประจำระยอง)                                                     จำนวนเปิดรับ    2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ)

 • เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบรอยเชื่อมของโลหะโดยวิธีการไม่ทำลายสภาพ (NDT) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น MT PT
 • UT UTM เป็นต้น
 • จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบและตรวจสอบเสนอให้ลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อทราบรายละเอียดในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน) ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 •  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงาน
 • มีที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง

 

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์                                                                          จำนวนเปิดรับ      2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ)

 • รับผิดชอบในการดูแลระบบ Network ที่ใช้ภายในบริษัทฯ
 • ดูแลและติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 • ประสานงานและให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญทาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของระบบเครือข่าย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงาน
 • มีที่พักอาศัยใกล้บริษัทฯ รับพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานปฏิบัติการ                                                                         จำนวนเปิดรับ      10 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ)

 • เป็นผู้ปฎิบัติงาน (NDT Operator) ด้านการทดสอบและตรวจสอบ (Inspector) รอยเชื่อมงานโลหะต่างๆ เช่น

RT, UT, MT, PT เป็นต้น ตามสถานที่ต่างๆ ของลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 • รวบรวมผลการทดสอบและบันทึกผลให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • พ้นภาระทางทหาร
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวส. สายวิชาชีพช่าง (เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ฯ)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงาน
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือทำงานล่วงเวลาได้