บุคลากรของบริษัท

การตรวจสอบและทดสอบจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดี   และมีประสบการณ์ทำงานจริงหน้างาน  บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมเทคนิคการทดสอบโดยไม่ทำลายระดับ 1 และ 2  ทั้งในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   มีการสอบวัดผลหลังอบรม   และมีการประเมินความสามารถเป็นระยะตามข้อกำหนดในเอกสาร Written Practice ของบริษัท

นอกจากการอบรมทางเทคนิคแล้ว  พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับประเภทการทดสอบนั้นๆ ด้วย  เช่น

 

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น  และระดับกลาง
  • การป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1 และระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร  ระดับเทคนิค  ระดับหัวหน้างาน  ระดับปฏิบัติการ
  • ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน

 

โดยพนักงานผ่านการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

ใบรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศ

 

ASNT NDT Level III

 

บริษัทฯ มีพนักงานที่ได้รับใบรับรองเจ้าหน้าที่ทดสอบโดยไม่วิธีไม่ทำลายระดับ 3 จาก American Society for Nondestructive Testing (ASNT)

มีจำนวนบุคลากรที่ได้รับใบรับรองและจำนวนเทคนิคการทดสอบมากที่สุดในบรรดาบริษัททดสอบในประเทศไทย

สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกประเภทการทดสอบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

ประเภทการทดสอบที่ได้รับการรับรองคือ :

AE:    Acoustic Emission Testing

ET:    Electromagnetic Testing

IR:     Infrared and Thermal Testing

MT:   Magnetic Particle Testing

PT:    Liquid Penetrant Testing

RT:    Radiographic Testing

UT:    Ultrasonic Testing

VT:    Visual and Optical Testing

 

API 510, 570, 653, 571, 580

บริษัทฯ มีพนักงานที่ได้รับใบรับรองมีจำนวนบุคลากรมากที่สุดในบรรดาบริษัททดสอบในประเทศไทย

 

AWS

AWS Certification of Welding Inspector

 

CSWIP

Welding Inspector, Senior Welding Inspector

 

NBIC (National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors)

Commissioned Inspector as Authorized Inspector of ONE/TÜV/BV

A-Endorsement and Designation as ASME Authorized Inspector

B-Endorsement and Designation as ASME Authorized Inspector Supervisor

การฝึกอบรม ภายในห้องฝึกอบรมของบริษัท

การอบรมความรู้พื้นฐานให้กับพนักงานปฏิบัติการ

การอบรมความรู้การใช้เครื่องมือทดสอบเฉพาะด้านให้กับพนักงานปฏิบัติการ

การฝึกอบรม การทำงานในที่อับอากาศ

บริษัทฯ สนับสนุนมอบหมายให้พนักงานของทางบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมไปเป็นอาจารย์พิเศษให้ความรู้และสอบนักศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมการเชื่อมโลหะ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

 

การฝึกอบรมการทดสอบโดยไม่ทำลายให้กับลูกค้าของบริษัท

โครงการดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม