การทดสอบสมบัติของวัสดุ

ABOUT
ทางบริษัทให้บริการทดสอบสมบัติทางกลของรอยเชื่อมโลหะ และโลหะวิศวกรรมทั่วไป ที่ใช้ในการสร้างถังเก็บก๊าซ และระบบท่อ โครงสร้างเหล็ก ฯ ประกอบด้วย การทดสอบความต้านแรงดึง(Tensile Test) การทดสอบการดัดโค้ง (Bend Test) การทดสอบแรงกระแทก (Impact Testing)การทดสอบความแข็ง (Hardness Test) การทดสอบโครงสร้างของโลหะ (Metallographic Test) การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี (Chemical Composition Analysis) การวิเคราะห์ปริมาณของเฟอไรท์ (Ferrite Content Analysis)

 

บริษัทได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบและสอบเทียบ สาขาการทดสอบทางกลและโลหะวิทยา หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0388 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ
CATEGORY
Material Testing