การตรวจสอบหม้อน้ำ

ABOUT
การตรวจสอบสภาพหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป้นสื่อนำความร้อน  จะต้องกระทำทุกปีตามข้อกำหนดของสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย  กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีวิธีขั้นตอนการทดสอบดังนี้

CATEGORY
Boiler Inspection